Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZA VŠÍM JE ROPA

5. 9. 2007
Rok 2001 spatřil události, jaké nemají obdoby v celé historii Spojených států; dosazením George W. Bushe do prezidentského úřadu zásluhou neobyčejně kontroverzního rozhodnutí Nejvyššího soudu (5:4 hlasům) počínaje, až po hrůzostrašné teroristické útoky 11. září. Tyto události jsou mimo veškeré chápání a jeví se spíš jako zlý sen. Mnozí se podivují: Proč ten prezidentský tah, a jak mohlo dojít k tak hrozným teroristickým útokům? Spousta lidí soudí, že poslední prezidentské volby prostě skončily politickou rozmíškou kvůli těsnému výsledku. Někteří ovšem zastávají názor, že v důsledku této rozmíšky část privilegované vrstvy uchopila moc v naší zemi.

Co se týče událostí z 11.9., je ražena oficiální linie, která je přičítá lidem nenávidějícím svobodu a demokracii. Nicméně, spousta dalších lidí se snaží prokázat, že tyto teroristy vychovala desetiletí politických intervencí, podnikaných do jejich zemí s cílem zabezpečit privilegované postavení amerických korporací a Američanů obecně. A je zde také pár takových, kteří se zajímají, zda události z 11.9. vůbec byly dílem islámských teroristů a pár jich věří, že se Bushovu režimu zdařil státní puč, v úplném smyslu tohoto slova. Ti nejmoudřejší a asi nejlépe informovaní tuší, že za vším je - ropa. Abychom byli schopni porozumět událostem minulého roku, musíme nejdřív nezbytně nastavit scénu. Scénou, na níž se všechny tyto události odehrávají, je blízký konec ropného věku. O tomto pozadí nehovoří masmédia, dokonce ani ta alternativní. Jde nicméně o podstatný poznatek, nutný nejen k pochopení událostí minulého roku, ale i těch, které teprve přijdou. Musíme to vědět, abychom mohl zvážit, co udělat, abychom nám všem zajistili pozitivní budoucnost.Závislost na ropě

Obrazek

Současná civilizace je zcela odkázána na uhlovodíky (tím mám na mysli obojí, ropu i zemní plyn). Energie udržující v chodu naši technologii je odvozena z uhlovodíků. Energie, která za nás pracuje, je odvozena z uhlovodíků. Energie zásobující naše domovy, udržující v chodu dopravu a generující naši elektrickou energii je odvozena převážně z uhlovodíků. Veškeré umělé hmoty, které nás obklopují jako běžné spotřební zboží jsou odvozeny z uhlovodíků. Naše plodiny rostou z umělých hnojiv a postřikujeme je pesticidy - obojí je založeno na uhlovodíku. Každý člověk v USA dnes má k dispozici energii o ekvivalentu dvanácti neviditelných otroků, kteří pro něj nebo pro ni pracují. Proč ta závislost na ropě? Protože jednoduše neexistuje žádný jiný zdroj, který by obsahoval tolik energie na jednotku. Jedinou výjimku zde tvoří uran; nebezpečný, nesnadno využitelný a příliš vzácný prvek, aby někdy ve větším procentu zajistil naše energetické potřeby [1]. Ve srovnání s ekvivalentním monožstvím uhlovodíků nevydá dokonce ani to nejkvalitnější uhlí více než 50% energie [2]. Obnovitelné energetické zdroje nemohou poskytnout ani přibližné množství energie k uspokojení současných potřeb [3]. Syntéza jader asi navždy zůstane mimo náš dosah. Podbízející se vodíkové palivové články nepředstavují zdroj, ale jen jakousi formu uskladnění energie, protože energii získávanou z palivového článku musel napřed vygenerovat jiný zdroj [4]. Kromě ropy jednoduše neexistuje jiný zdroj, schopný pokrýt současnou energetickou spotřebu naší civilizace.Neobnovitelné zdroje

Uhlovodíky patří mezi neobnovitelné zdroje. Před mnoha a mnoha miliony let se atmosférický uhlík pohroužil do mořských vod, kde byl postupně zapracován do živé hmoty. Oceány se tehdy hemžily mikroorganizmy; životní formy podobné planktonu byly mnohem hojnější než dnes. Tyto organizmy odumíraly a jejich tělíčka se usazovala na oceánském dně, kde vytvářela organický kal. Jistě stojí za zmínku, že naše planeta nepodporovala suchozemský život, dokud nebyla stažena z atmosféry podstatná část uhlíku. Atmosférický uhlík je jed, který musel mořský život uzavřít do kalu, dříve než se mohly začít vyvíjet jeho suchozemské formy . Jakmile se organický kal usadil a aby se mohl přeměnit na energií nabitý uhlovodík, musely ho pohřbít sedimenty a musel být vystaven správné kombinaci podmínek.

Toto spojení tlaku, teploty a času bylo velmi precizní. Příliš vysoký tlak by změnil uhlík na grafit a vyšší teplota by výchozí směs "převařila". Z kalu vytvořený uhlovodík pak putoval zemskou kůrou, dokud neuvízl v "pasti". Takovou pastí je nepropustná geologická formace, která uhlovodíku nedovolí uniknout. Bez těchto pastí by uhlovodíky pronikly až na povrch a rozptýlily se v atmosféře. Veškeré specifické podmínky pro vznik uhlovodíku se v historii Země vyskytly jen jednou. Je prokázáno, že samotný proces transformace atmosférického uhlíku na uhlovodíkové sedimenty pozměnil atmosféru, oceánskou a pevninskou chemii, právě tak jako biosféru, takovým způsobem, že se tento proces už nikdy nebude opakovat a i v opačném případě by trvalo milióny let, než by se zásoby uhlovodíku opět naplnily. Uhlovodík je tedy jedinečný neobnovitelný zdroj, který vyčerpáváme s alarmující rychlostí.Produkce a poptávka

Obrazek


Graf těžby ropy u všech existujících polí tvoří zvonovou křivku. Produkce nejvíc stoupá po objevení pole, kdy se otevírá stále více těžních studní. Výzkumný geologický tým geologů a inženýrů rychle načrtne plán pole a určí vzor rozmístění jednotlivých vrtů tak, aby produkce byla maximalizována. Každou studnu obklopuje takzvaný produkční kónus, který, pokud je správně umístěna, pokryje celé pole. Jsou-li studny příliš těsně u sebe, jejich produkční kužele se překrývají, což způsobí, že každá z nich vykáže nižší produkci. Zvyšování produkce otevíráním vícero studní funguje jen do pokrytí pole a každé přidávání dalších studní vede jen k poklesu doby návratnosti. Existuje bod maximální produkce libovolného pole, jemuž se říká špička produkční křivky. Ať už je úzká nebo široká, krátkodobá či dlouhodobá, produkce nikdy nemůže překročit tento bod. Ropa v podzemí putuje pomalu. K jejím klasickým, silným výronům podobným gejzíru dochází proto, že se pod zemí nachází pod tlakem. Po vyvrtání otvoru nepropustnou vrstvou je ropa z oblasti poblíž vrtu vyvrhována právě tímto tlakem.

Jakmile je však odčerpána, musí se ke studni stahovat ropa z větší vzdálenosti. Při vlastní pohybové energii teče velmi pomalu, asi tak, jako vlhkost procházející kamennými základy domu. Jakmile studna stáhne všechnu ropu z blízkého okolí, rychlost produkce musí klesnout. Máme sice techniky pro posílení "tahu", například pumpování tlakové vody do země v jiných místech, což urychluje tok ropy do studny, ale produkce přesto vždy nevyhnutelně klesá. Projeví se poklesová strana produkční křivky. Souběžně s poklesem je potřebné stále více energie k pumpování ropy z pole, až do doby kdy je dosaženo nejzazšího bodu rentability. Za ním je k těžbě zapotřebí stejného nebo většího množství energie, než lze extrahovat ze získané ropy. Pak se studny uzavřou a produkce z tohoto pole je zastavena. Navždy. Trend platný pro každé nově objevené ropné pole vypadá takto: Růst produkce, vrchol produkce a následný pokles. I ohromná pole, jako třeba v Saudské Arábii, sledují tento vzorec. Dr. King Hubbert dokázal v padesátých a šedesátých letech uplynulého století z kombinace produkčních grafů mnoha různých a odlišných pramenů vytvořit produkční profily, odpovídající jednotlivým těžebním regionům, národům, a následně i na celé planetě. Veškeré grafy regionálních ropných produkcí vykazují tvar zvonové křivky, dnes známé jako Hubbertova křivka.

Takové křivky mohou být použity k předpovědi vrcholu a následného poklesu národní i globální produkce. Použitím této metody dospěl Dr. Hubbert k odhadu, že ropná produkce v USA vyvrcholí počátkem sedmdesátých let a pak nastane pokles. Dr. Hubbert sklidil výsměch jiných vědců, kteří spoléhali na jinou leč chybnou metodologii [5]. Ropná produkce v USA vyvrcholila na počátku sedmdesátých let. Bylo zřejmé, že pro zajištění rostoucích energetických potřeb po překročení tohoto bodu budou USA stále závislejší na ropě ze zahraničí. Tato skutečnost připravila půdu arabskému ropnému embargu. Od konce desetiletí začala ropná produkce USA nezadržitelně klesat. I když někteří tvrdí něco jného, naše závislost na cizí ropě je permanentní a neustále roste. Myšlenky Dr. Hubbert byly obhájeny a nyní jeho metodologie platí za zavedený standard při projektování ropné produkce.

Obrazek


Celosvětová produkční křivka je tedy známa už od šedesátých let. Ač byla revidována a doplněna o vytříbené a nové údaje o ropných zdrojích, načasování a průběh trvání těžních špiček se i po letech změnilo jen málo. Globální produkce ropy dosáhla svého vrcholu někdy v minulém roce a po dalších pěti letech už začne klesat. Produkce vyvrcholí maximem 90 milionů barelů dennně - nicméně v současné době je požadavek 75 miliónů barelů a do roku 2010 ročně poroste o 2,5 % až na 100 miliónů barelů za jediný den [6]. Tak to vypadá globálně. Pro lepší pochopení toho, co se vlastně děje, si musíme porovnat různé ropu produkující regiony. Rychle zjistíme, že s výjimkou Středního východu a Kaspického bazénu již zbytek světa dosáhl vrcholu a k poklesu dochází ve většině ropných regionů. V regionech Středního Východu a v okolí Kaspického moře ovšem vrchol produkce není očekáván ještě nejméně několik let.

Zanedlouho budou všechny země soupeřit o ropu z těchto oblastí v soutěži, v níž půjde o přežití jejich kultury. Kdokoli ovládne tamní ropnou produkci bude současně ovládat celý svět [7]. Totéž platí i o zemním plynu, u nějž lze pokles produkce očekávat v příští dekádě [8, 9]. Stejně tak, nejpozději do padesáti let, budou vyčerpány i zdroje uhlí na území USA [10]. Ale uhlí by samo o sobě nikdy nestačilo pokrýt současnou, neřku-li plánovanou spotřebu energie. Spásu nelze očekávat ani z vytěžování atabaských ropných mělčin (na Aljašce), protože zdejší těžba a zpracování pohltí významný vklad energie [11].

Obrazek

Obrazek

ObrazekNa tomto pozadí

Na prezidentské volby 2000 se z dobrých důvodů poukazuje jako na státní puč. Provázela je nevídaně rozšířená korupce a ukončil volební podvod. Probíhal nevídaný disenfranchisement černých voličů a jednoznačně potvrzené ničení neoznačených hlasovacích lístků v minoritních volebních okrscích. Nevídané manipulace Jamese Bakera, guvernéra Jeb Bushe a dalších floridských představitelů. Neslýchané bylo i usnesení Nejvyššího soudu samo o sobě, které je pravděpodobně v rozporu s ústavou. V popisu práce Nejvyššího soudu je rozhodnout v ústavně právní otázce a pak stanovit precedens. A dosud se jen v tomto a žádném jiném případě v historii Nejvyššího soudu USA nestalo, aby vyslovil mimořádný verdikt, který nemůže být použit jako precedens v libovolném dalším případě [12]. Takže teď máme prezidenta, dosazeného v přímém rozporu s hlasy voličů do úřadu hlasováním Nejvyššího soudu v poměru 5 : 4.Co vlastně víme o pozadí tohoto prezidenta a členů jeho kabinetu?


Bushův kabinet prezentuje virtuální "kdo je kdo" v ropné branži a řadu pohlavárů obranného a farmaceutického průmyslu. [14, 15]. Obě rodiny jsou zapojeny do Carlyle Group [16], společnosti s majetkem 12 miliard, disponující ropnými holdingy a kontrakty na obranu [17]. V její správní radě sedí Bush senior. Dick Cheney je bývalým CEO z Halliburton Oil. Colin Powell patří u několika dodavatelů ministerstva obrany mezi hlavní akcionáře. Poradce pro bezpečnost státu Condoleeza Rice donedávna seděla ve správní radě společnosti Chevron a byla i ve správní radě Exxonu. Andrew Card, náčelník štábu přišel z General Motors. Ministr obrany Donald Rumsfeld byl CEO u Searle Pharmaceuticals. Dick Armitage, jeho náměstek, má vazby k ruské mafii a patří mezi členy výboru správní rady Carlyle. Robert Jordan, velvyslanec v Saúdské Arábii, byl členem Baker Botts, legální firmy specializované na ropu a prostředky pro obranu (ano, Baker v Baker Botts je právě tento James Baker). Ministr zahraničních věcí Tony Principi přišel od Lockheed Martin. Gordan England, ministr vojenského námořnictva, je svázán s General Dynamics. James Roche, ministr vojenského letectva (USAF), je z Northrop Grumman. Vysloužilý generál Thomas White, tajemník pro armádu, je z Enron Energy. Ministr obchodu Donald Evans je vlastníkem Colorado Oil Company. A v politické poradní radě pro Střední východ zasedá šéf Carlyle pan Carlucci [18].

Jedním z prvních kroků Bushovy administrativy byla deklarace stavu energetické krize a nárys sady kontroverzních opatření k řešení tohoto problému. Zdálo se, že Bushův energetický balík volá po zvýšení domácí produkce. To se jevilo jako příznivé řešení pro jisté ekonomy hlavního proudu, kteří prosazují volný trh a věří, že odpovědí na nynější nedostatek energie je zvýšení produkce, zatím co o budoucnost se postará výzkum a vývoj nových technologií. Většina těchto ekonomů odmítá pochopit, že uhlovodíky jsou páteří naší technologické civilizace, a ne jen dalším zbožím. Zvýšení produkce se samozřejmě velmi zamlouvá i obchodníkům, v jejichž primárním zájmu je maximalizace krátkodobých zisků. Pod povrchem tohoto zdání je ale zřejmé, že Bushův energetický balíček je dárkem ropnému průmyslu a posílením závazků USA podpořit zájmy ropných korporací. V tomto balíčku byly hledány cesty, jak umožnit vrtání přímo v aljašské National Wildfire Arctic Reserve (ANWAR) a dalších, dosud přežívajících přírodních rezervacích, zpřístupnit naše kontinentální šelfy pro plnou exploataci, pozastavit nebo zrušit environmentální a zdravotní předpisy a podpořit ropný průmysl významnými daňovými úlevami. Jedním z kontroverzních opatření, které takřka ušlo pozornosti, byla položka dovolující energetickým korporacím extrahovat zdroje na veřejných pozemcích, aniž by za toto právo musely cokoli zaplatit. Bushův energetický plán zkrátka umožňovoval energetickým korporacím bezohledný kšeft. Setkal se s tuhým odporem v kongresu a určitou výhru znamenalo zavržení několika opatření, například vrtání v ANWAR. V souvislosti s energetickým balíčkem bylo i Bushovo odstoupení od Kyótské dohody o globálním oteplování, za což se mu dostalo celosvětového opovržení.

Po prvních měsících v úřadě se Bushovi jedním arogantním tahem za druhým podařilo ztratit sympatie téměř všech zemí planety. Když byl dotázán, co by udělal, kdyby se Kanada snažila omezit tok svého zemního plynu do Spojených států, řekl, že by udělal cokoli, pokud by to bylo nezbytné k ochraně našich práv na kanadský zemní plyn. Navíc byl v pramalé oblibě vlastních US občanů. Kolovaly dokonce i nějaké zmínky, že se uvažuje o jeho odvolání. To vše se změnilo po 11.9. Kdyby Bushova administrativa přežila bez teroristických útoků, byl by skutečný zázrak."911"


Počátkem léta 2001 Bushova administrativa oznámila Pákistánu a Indii, že před koncem října odstartuje vojenskou misi proti Afghánistánu [19, 20]. Tedy proti témuž Afghánistánu, jemuž USA jen pár měsíců předtím darovalo 43 miliónů dolarů jako pomoc při ničení makové sklizně a nadto, rok předtím, 132 miliónů Talibanu [21, 22]. V době, kdy ministr zahraničí Colin Powell informoval Pákistán a Indii o amerických záměrech, neexistovalo mezi US vládou a Talibanem žádné nepřátelství, přes skutečnost, že Taliban poskytl útočiště hledanému teroristovi Osama bin Ladenovi.

Když Osama bin Laden v červenci 2001 vyhledal kvůli ledvinové infekci ošetření v americké nemocnici v Dubaji, navštívili ho příslušníci operativy CIA, kteří se touto schůzkou později chlubili [23]. Krátce poté, když koncem října tato schůzka vyšla najevo, vydala CIA prohlášení, v němž tvrdí, že s bin Ladenem nikdy nebyla v kontaktu. Dnes už je velmi dobře známo, že ho vyškolila a podporovala v době, kdy Taliban vzdoroval sovětské invazi [24, 25, 26].

Po 11.9. (v USA jako "Day 911") začalo velké pátrání po tom, kdo měl z útoku na Středisko světového obchodu ekonomický užitek. Vyšetřovatelé pečlivě procházeli seznam amerických finančních institucí, které měly zisk z krátkodobého prodeje se zvláštním důrazem na opce ve vztahu k WTC, leteckým společnostem a společnostem sídlícím ve WTC. Baissovní prodej a jisté umístění opcí by signalizovalo předchozí vědomosti o tom, že se to které aktivum chystá ztratit na hodnotě. Na seznamu makléřů, zajišťujících interní obchody spojené s 911, figuruje investiční banka A.B. Brown. Dřívějším vedoucím investiční banky A.B. Brown je současný výkonný ředitel Ústřední zpravodajské služby "Buzzy" Krongard [27, 28]. V měsících před teroristickými útoky prošlo různými úrovněmi vlády i jinde mnoho varování. David Schippers, republikánský zástupce, který prosadil zpochybnění prezidenta Clintona, tvrdí, že strávil měsíce před 11.9. pokusy dostat ke generálnímu prokurátorovi Ashcroftovi informaci od agentů FBI tvrdících, že jim bylo vedením nařízeno nepokračovat v šetřeních, signalizujících hrozící teroristický útok na Manhattan [29]. New York Daily News uvedly, že některé osoby ze Středního Východu, které se tou dobou zdržovaly v New Yorku, byly na útoky předem upozorněny [30]. Sám Bin Laden několik měsíců předtím varoval, že se svými stoupenci podnikne bezpříkladný útok na americké zájmy [31]. Nakonec, v pátek 7. září., vydalo ministerstvo zahraničí celosvětové varování, upozorňující Američany v cizině na hrozbu teroristického útoku [32]. Je velmi těžké uvěřit, že by ve zpravodajské službě USA nikdo nevěděl o hrozících útocích.

Ráno 11. září byla mezi 7:45 a 8:10 EST unesena čtyři linková proudová letadla současně. Tato v celé US historii bezprecedentní událost měla už sama o sobě automaticky spustit celou řadu nejrůznějších bezpečnostních opatření. Nestalo se tak. FAA měla po celou dobu všechna čtyři letadla na radarech. O 35 minut později se letoun American Airlines linky 11 roztříštil o Světové obchodní centrum. Vojenské letectvo se ani nepohnulo. Dokonce nebyl informován ani prezident Bush. Po dalších 18 minutách narazil do druhé věže WTC letoun United Airlines, let 175. Bush, který byl na návštěvě jedné floridské školy 2. stupně, byl o událostech krátce informován. Avšak místo toho, aby okamžitě nechal spustit nouzová opatření, pokračoval ve své přednášce. Po dalších mučivých 37 minutách, kdy nebylo uděláno vůbec nic, sledovaly radary letoun American Airlines číslo 77, který po průletu nad Washingtonem D.C. udělal prudký sestup, ve spirále se snesl o 7000 stop za 2,5 minuty, a zamířil rychlostí 640 uzlů přímo k budově Pentagonu. Letěl tak nízko nad zemí, že cestou likvidoval dráty elektrického vedení. O něco později se v Pensylvánii zřítil letoun United Airlines, letící na lince 93. Svědci oznámili, že z letadla padaly trosky ještě dříve, než dopadlo na zem. Existuje řada spekulací o zamýšleném cíli tohoto 4. letadla. Někteří říkají, že cílem byl Camp David, jiní zas Bílý dům. Také se uvažovalo nad tím, zda se tento letoun neměl vysoko nad zemí snažit o srážku s prezidentským letadlem. Pravděpodobně už se nikdy nedozvíme, kam měl skutečně namířeno. Je nicméně zajímavé vzít v úvahu, co by se stalo, kdyby ve skutečnosti cílem letu 93 měla být budova Kapitolu. Kdyby letadlo zasáhlo kongres, převzal by možná jeho pravomoci dočasně prezident Bush.Následující události


Po 11.9. stoupla Bushova oblíbenost u národa na 80%. Vlna vlastenecké hysterie valící se zemí poskytla Bushovi mandát, který tak zoufale potřeboval. Místo aby vyhlásil pátrání po pachatelích a jejich přivedení před spravedlnost zákonnou cestou, Bush vyhlásil válku všem teroristům a kterékoliv zemi, která jim poskytne útočiště nebo je podporuje . Má to být "velice dlouhá a neomezená válka", bez určení specifických cílů, podle nichž by její úspěšnost a eventuální výsledky mohly být posouzeny. Operace "nekonečná spravedlnost" se tomu říká. Americká veřejnost se musí připravit na utrpení a oběti, zatímco válka sama o sobě bude vedena převážně v utajení.

Prezident Bush rychle ustavil nový Úřad pro bezpečnost vlasti (Office of Homeland Security) na kabinetní úrovni. V jeho čele stojí někdejší pennsylvánským guvernér Tom Ridge. Tento nadřazený úřad koordinuje veškeré domácí policejní složky na národní, státní a místní úrovni. Mimo to má vlastní speciální bezpečnostní síly s prakticky neomezenými pravomocemi. Mezi jejich povinnosti patří sledovat mezistátní pohyb na kontrolních stanovištích a policejně kontrolovat protesty. Bezpečnostní síly si chtějí vyhradit právo zabít každého, kdo se jim postaví na odpor . Bush a Ridge se snaží prosadit národní identifikační karty (občanské průkazy), a jsou zde pověsti o kontrolních stanovištích vybavených technologií pro rozpoznávání tváří [33]. Dříve nepopulární, pokulhávající legislativu, popohnala v kongresu vlastenecká horečka. Lobisté se přidali k rostoucímu šílenství. Pouze měsíc před vyschnutím rozpočtových přebytků, než mohli kongresmani vynést argumenty pro krácení výdajů, byl takřka celý rozpočet bez námitek zasvěcen výdajům na obranu. Kongresem nakonec prošel i nový protiteroristický zákon, který policii a armádě uděluje rozsáhlé nové pravomoci; ukončil habeas corpus (zákaz zatýkání bez soudního příkazu) a posse comitatus (zákon zakazující armádě a letectvu "exekuci zákonů") a podstatně oklešťuje Listinu práv a svobod [34, 35].

Po celou dobu byla veřejnost udržována ve stavu ostražitosti hrozbami biologického útoku, zejména antraxem, a dalšími blíže nedefinovanými teroristickými strašáky. Poštovní útoky snětí slezinnou (antraxem) byly samy o sobě neobyčejně prapodivné. Bushova administrativa z nich obvinila Irák, zatímco FBI a další vyšetřovatelé věří, že byly dílem domácích pachatelů, pravděpodobně pravicových teroristů. Nicméně všechny nitky se zdánlivě rozplynuly v řídkém vzduchu. Pokud by pachateli byli islámští extrémisté, nedávaly by vybrané cíle (média a demokratický senátor Tom Daschle) mnoho smyslu. Největší prospěch z těchto útoků ovšem měl prezident Bush a jeho administrativa, protože útoky posloužily k zastrašení sdělovacích prostředků a politické opozice, která se pak ochotněji vrhla do jeho ochranné náruče. Nakonec zde je zjevná neúčinnost větší části těchto útoků, expozice byly snadno podchyceny antibiotiky. Bylo by mnohem snazší a efektivnější použít dopisy s výbušninou. Ovšem pokud se za tím neskrýval záměr vyděsit média, politickou opozici a širokou veřejnosti bez velkých a těžkých obětí.

K útoku na Afghánistán nakonec došlo přesně tak, jak byl naplánován. Spojené státy nyní navíc měly uspokojivou záminku k napadení jiného národa. Stačilo ho pouze opatřit nálepkou terorismu.Ještě jednou ropa


Jaký byl předem plánovaný účel útoku na Afghánistán? Příčinou byla touha po ropovodu. Americké ropné společnosti pokukují po rozsáhlých, dosud nevytěžených zásobách uhlovodíku v oblasti Kaspického moře. Přesně tak jako bosenský konflikt posloužil jako součást úsilí zabezpečit území Balkánu pro bezpečný průtah ropných a plynových potrubí na evropský energetický trh, usilují USA o bezpečnou pasáž pro ropovod přes Afghánistán, který poslouží sycení asijských trhů a samotných USA [36, 37].

Obrazek


Válka proti terorismu kromě toho poskytuje Američanům dokonalou záminku k uchopení kontroly nad významnými ropnými nalezišti v dalších zemích, jako například v Íránu a Kolumbii. Navíc legitimuje policejní režim uvnitř samotných USA, takže se elita může připravit na den, kdy budou obyčejní lidé v zemi zbídačeni a hladovějící poté, až se zhroutí civilizace založená na ropě. Elita si pak snadno udrží vlastní komfort a svých v průměru dvanáct energetických otroků na osobu.

Brzezinskeho scénář.

Varována vyvrcholením a blížícím se poklesem produkce ropy, provede naftařská a vojensko-policejní elita v naší zemi politický převrat a dosadí do Bílého domu své lidi. Tato ropná administrativa ovšem může udělat jen velmi málo pro dosažení svých cílů a je doma i v cizině nepopulární. Tento režim v rostoucím zoufalství vyprovokuje a dovolí, pokud ovšem tuto akci nenaplánoval sám, masivní teroristický útok přímo v mateřské zemi, který směřuje proti nejvyššímu symbolu globalizace a vojenské moci USA. Pravděpodobný pokus o útok na Kongres, který by prezidentovi poskytl příležitost "dočasně" suspendovat ústavu a převzít výhradní moc, selhal. Série teroristických činů vyloučí veškerý odpor vůči režimu, jemuž poskytne plnou moc k tomu, aby na mezinárodní i domácí půdě udělal cokoliv potřebuje k tomu, aby zaštítil zájmy a pozice ropné elity. Tento scénář se může zdát přehnaný, ale žádná jiná teorie nemůže podat přiměřenější a komplexnější výklad dění v uplynulém roce. Uvedené skutečnosti jsou známé a společně dokreslují pozadí blízkého konce ropného věku.

I v případě, že neuvěříte ve skrytý záměr za loňskými událostmi, na očekávaném obrazu budoucnosti to nic nezmění. Stojíme před soumrakem civilizace založené na ropě a USA v přípravě na blížící se noc rozšiřují sou vojenskou moc po celém světě, zatím co na vlastním území zřizují policejní stát. Pozitivní poznámka nakonec Celosvětová produkce ropy vrcholí; v pěti letech už jí nebude dost k uspokojení potřeb ropné civilizace. Ropná elita chce uchvátit zbývající zásoby a diktovat jejich využití. Lidé této země, kteří brzy budou čelit hladovění a extrémní bídě, budou drženi v šachu institucemi policejního státu.

Pozornost lidí byla po dobu příprav odváděna stranou (a tento trend úspěšně pokračuje), aby jim ušlo, že v současnosti zbývá už jen tolik energetických zdrojů, aby vystačily k vybudování skutečně ektopické demokracie, v níž bychom všichni mohli žít volněji, zdravějším a plnějším životem než dnes. Musíme se vrátit zpět ke skutečné demokracii. Potřebujeme hospodářské uspořádání obhospodařující malé plochy a lokálně využitelné technologie, poháněné obnovitelnými zdroji energie. Potřebujeme menší komunity se soběstačnou strukturou, propojené vysokorychlostními železnicemi. V našich městech potřebujeme zahrady a parky, namísto aut. Potřebujeme společenské sály, ne nákupní centra. A pokud začneme jednat ihned, zbývá dostatečné množství energie abychom to dokázali. Ropná elita chce zneužít zbývajících energetických zdrojů k zabezpečení stavu, v němž se může těšit ze zbývajícího bohatství, zatím co ostatní budou trpět, hladovět a otročit pro ně. Zatím ještě nejsou tak daleko, aby mohli položit prst na spoušť a prosadit svá pravidla. My ano. A to je to, čeho se nejvíc bojí.


ENDNOTES

[1] ENERGY FOR TOMORROW'S WORLD ; World Energy Council, p. 90, 1993

[2] Energy Synopsis, Jay Hanson, Mar, 8, 2001 http://www.dieoff.org/

[3] Environmental Accounting: Energy and Environmental Decision Making, Howard T. Odium, Wiley, 1996. From page 314, we find that in 1993 total USA fuel use was 4.78 x 10e24 sej (increasing about 2% per year ever since). From page 187 we find that total net solar radiation absorption for Alaska and the lower 48 was 4.48 x 10e22 sej. In other words, the USA is presently using fossil fuels more than 100 times greater than the total absorption of solar radiation across the entire USA!

[4] ENERGETIC LIMITS TO GROWTH , Jay Hanson; Energy Magazine, Spring, 1999; http://dieoff.com/page175.htm

[5] http://www.hubbertpeak.com/hubbert/

[6] Energy Synopsis, Jay Hanson, Mar, 8, 2001 -- http://www.dieoff.org/

[7] The Hubbert Peak for World Oil , http://www.hubbertpeak.com/summary.htm

[8] Energy Synopsis, Jay Hanson, Mar, 8, 2001 http://www.dieoff.org/

[9] http://dieoff.com/nagas.htm

[10] BEYOND OIL, by John Gever et al., pp. 65-68, Univ. Pr. Colorado, 1991

[11] GeoDestinies, by Walter Youngquist; National Book Company, 1997 See http://dieoff.com/page132.htm

[12] The Betrayal of America: How the Supreme Court Undermined the Constitution and Chose Our President , by Vincent Bugliosi, Thunder’s Mouth Press/Nation Books, 2001.

[13] The Oil behind Bush and Son's Campaigns by Ranjit Devraj, Inter Press Services, 5 October 2001; Posted at globalresearch.ca 15 October 2001. http://www.globalresearch.ca/articles/DEV110A.html

[14] George W. Bush's Dubious Friends , Intelligence Newsletter, 2 March 2000; Posted at globalresearch.ca 1 October 2001. http://globalresearch.ca/articles/INL110A.html

[15] BUSHLADEN by Jared Israel, Emperor’s Clothes; 8 October 2001. http://emperors-clothes.com/news/bushladen.htm

[16] Judicial Watch: Bush/bin Laden Connection "has now turned into a scandal!", Jared Israel, Emperor’s Clothes; posted 6 October 2001 http://emperors-clothes.com/news/jw.htm

[17] The Carlyle Group , Alfred Mendes, Spectrezine. http://www.spectrezine.org/global/carlyle.htm

[18] You’ve got to be Up Front , Mike McCormick, transcription of an interview with Stan Goff; October 24, 2001 http://narconews.com/goffmccormick1.html http://www.radio4all.net/proginfo.php?id=3795

[19] US Planned Attack on Afghanistan , George Arney, BBC; 18 September, 2001 http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/south_asia/newsid_1550000/1550366.stm

[20] India in Anti-Taliban Military Plan , Indiareacts.com; 26 June, 2001 http://www.indiareacts.com/archivefeatures/nat2.asp?recno=10&ctg=

[21] Bush sends Money to Taliban while Planning War, TASHKENT, Aug 08, 2001 (Itar-Tass via COMTEX)

[22] The Washington Post, 25 May 2001

[23] CIA AGENT ALLEGEDLY MET BIN LADEN IN JULY, From 'Le Figaro' [1 November 2001] Translated by Tiphaine Dickson, By Alexandra Richard; Page 2, October 31st, 2001 http://emperors-clothes.com/misc/lefigaro.htm

[24] Washington: Parent of the Taliban and Colombian Death Squads, by Jared Israel, Emperor’s Clothes; Posted 5 June 2001 http://emperors-clothes.com/articles/jared/mis.htm

[25] "OSAMAGATE", by Michel Chossudovsky, Professor of Economics, University of Ottawa; Centre for Research on Globalisation (CRG), Montreal. Posted 9 October 2001. http://globalresearch.ca/articles/CHO110A.html

[26] GAPING HOLES IN THE 'CIA VS. BIN LADEN' STORY, by Jared Israel, Emperor’s Clothes; Posted 8 November 2001 http://emperors-clothes.com/news/probestop-i.htm

[27] Suppressed Details of Criminal Insider Trading lead directly into the CIA’s Highest Ranks, CIA Executive Director "Buzzy" Krongard managed Firm that handled "put" Options on UAL , by Michael C. Ruppert , FTW Publications, 9 October 2001. Centre for Research on Globalisation, globalresearch.ca, 20 October 2001 http://globalresearch.ca/articles/RUP110A.html

[28] The CIA's Wall Street connections, Transcript of interview with Michael C. Ruppert. Guns and Butter, The Economy Watch with Kellia Ramares and Bonnie Faulkner Aired on KPFA 94.1 FM, Berkeley, CA Friday, October 12, 2001. Centre for Research on Globalisation (CRG), Montréal, globalresearch.ca 3 November 2001. http://globalresearch.ca/articles/RUP111A.html

[29] David Shippers Interview , Alex Jones Radio Show; October 10, 2001 http://www.infowars.com/transcript_schippers.html

[30] Some Got Warning: Don't Go Downtown on Sept. 11, By GREG B. SMITH, Daily News; 10/12/2001. http://www.nydailynews.com/2001-10-12/News_and_Views/City_Beat/a-128273.asp

[31] Who Did It? U.S. Searches for Terror Clues; Analysts See Signs of Osama Bin Laden, By David Ruppe, ABC News, Sept 11, 2001. http://abcnews.go.com/sections/world/DailyNews/wtc_terrorsuspects_010911.html

[32] David Ruppe, viz předchozí link.

[33] Citizen, Can I See Your ID , by Al Martin, Al Martin Raw. http://www.almartinraw.com/column37.html

[34] ATTACK ON THE BILL OF RIGHTS , by Marty Jezer, Brattleboro (VT) Reformer; 10/19/01

[35] From the United States of America to the National Security States of America, by Al Martin, Al Martin Raw. http://www.almartinraw.com/column36.html

[36] Turkmenistan: China Plans To Aid Construction Of Iranian Pipeline, By Michael Lelyveld, Radio Free Europe-Radio Liberty; 17 November 1997 http://www.rferl.org/nca/features/1997/11/F.RU.971117130313.html

[37] Same Investors, Oil Companies Merge, Poised for War Profits, H. Michael Sweeney, Noilwar. http://www.proparanoid.com/priorknowledge.htm#mergezdroj: Jak funguje svět
http://www.volny.cz/l_kopecky/